Emppu, 03.06.2020


UMOWA HANDLOWA
między Tarjaturunenatem Tuolelenkki a Ligą Morską i Kolonialną

Ja, Aleksandra I, Cesarzowa Tuolelenkki, niniejszym oznajmiam, co następuje:

1. Tarjaturunenat Tuolelenkki oraz Liga Morska i Kolonialna nawiązują umowę handlową na czas dożywotni.
2. Liga Morska i Kolonialna zobowiązuje się do comiesięcznego transportu danych towarów.
3. Umowa dotyczy towarów: złoto, węgiel, trzcina cukrowa, herbata.
4. Tarjaturunenat Tuolelenkki zobowiązuje sie do umieszczania etykiet towarowych podczas prowadzenia narracji
5. Zerwanie umowy występuje w niżej wymienionych przypadkach:
5.1. Upadek Tarjaturunenatu Tuolelenkki;
5.2. W wyniku agresji na Ligę Morską i Kolonialną;
5.3. Niedotrzymanie warunków umowy;
5.4. Zakończenie współpracy, za porozumieniem stron.

Przewodniczący rady Ligi Morskiej i Kolonialnej

Cesarzowa Tarjaturunenatu Tuolelenkki